General distribution (WSC):

Germany, Switzerland, Austria, Italy, Macedonia, Greece, Turkey

Faunistic references:

Xysticus macedonicus Deltshev 1995, p. 222

Xysticus macedonicus Deltshev et al. 2011, p. 93


Localities:

Bulgaria: Yundola - 1 ♂, 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Orfei Hut, Borino - 1 ♂, Deltshev et al. 2011 ; Lednitsata Hut, Western Rhodopes Mts. - 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Gela, Smolyan Province - 3 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Dospat - 2 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Byala Cherkva Ridge, West Rhodopes Mts. (approximate) - 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Beglika Reserve, Western Rhodopes Mts. - 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Bachkovo - 1 ♀, 17.07.1988, Deltshev et al. 2011 ; Strashnoto Lake, Rila Mts. - 1 ♀, 20.09.1987, Deltshev 1995 ; Malyovitsa Peak, Rila - 1 ♀, 18.09.1993, Deltshev 1995 ;

Images:

No images available yet.