General distribution (WSC):

Southern Europe, Syria

Faunistic references:

Ozyptila confluens Lazarov et al. 2001, p. 24

Ozyptila confluens Deltshev et al. 2004, p. 191


Localities:

Bulgaria: Ivaylovgrad - 9 ♂, 1 ♀, 26.09.1995, Deltshev et al. 2004 ; Madzharovo, Haskovo Region - 1 ♂, 20.06.1999, Deltshev et al. 2004 ; Strelcha - 2 ♂, Lazarov et al. 2001 ; Panagyurishte - 4 ♂, Lazarov et al. 2001 (St. Ivan);

Images:

No images available yet.