Drensky, P. 1938 Die Spinnenfauna Bulgariens. II. Podrazred Arachnomorphae; I klon Tetrastica; semeystwa Filistatidae; Dysderidae i Oonopidae. Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Instituti v Sofia 11: 81-106.
Included species