All localities
Nr. Species Records and material
1 Philodromus splendens 1 ♀, 06-03-2020, (Indzhov 2020)
2 ♂, 19-05-2019, (Indzhov 2020)
1 ♀, 28-04-2018, (Indzhov 2020)
1 ♀, 07-04-2018, (Indzhov 2020)
1 ♂, 02-05-2020, (Indzhov 2020)